آیا من واجد شرایط هستم؟

1. شما از چه نامرتبی دندان رنج می برید؟
2. فکر می کنید دندان های نامرتب شما چقدر بد هستند؟
(0 بسیار کم است، 10 بسیار دشوار است)
3. آیا تا به حال از بریس استفاده کرده اید؟
(برای ارسال نتیجه شما.)
(شماره تلفن اختیاری برای هرگونه سوال)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alternativ kann die Schienentherapie bei Ihrem Hauszahnarzt, nach Zertifizierung durch uns, durchgeführt werden aber auch bei unseren Partnerkliniken z.B. Ad Dento MVZ Zentren in Meerbusch